ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

ประกาศ งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เวลา 16.00 น. และ 19.00 น. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วันที่ 16 – 19 และ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 – 2559  ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อดำเนินงานในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 15 – 17  มีนาคม 2561 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้งดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.)  ระดับปริญญาตรี ที่มีตารางเรียน ตารางสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น  และการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ  ในวันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 และให้อาจารย์ผู้สอนทำการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

 

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell