ประกาศ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในรอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาในรอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 และได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ Clearing House ในระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 แล้วนั้น

จึงขอให้ผู้เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามรายชื่อ หลักสูตรและสาขาวิชาที่แนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

อ่านเพิ่ม >> CLICK

พิมพ์แบบฟอร์มรายงานตัว >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell