ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2

ตามรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม พร้อมใบสมัคร(หน้าสุดท้าย) >> CLICK

แบบสรุปแฟ้มสะสมผลงาน >> CLICK

ไฟล์นำเข้าระบบรับสมัคร สำหรับสมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ >> CLICK

สมัครออนไลน์ >> CLICK

ขั้นตอนการรับสมัครทางไปรษณีย์ >> CLICK

          วันที่ รายละเอียด

สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

วันจันทร์ที่  15  มกราคม 2561 ถึง

วันศุกร์ที่    26  มกราคม 2561

 

สมัครผ่านทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

สมัครทางไปรษณีย์

วันจันทร์ที่  15  มกราคม 2561 ถึง

วันศุกร์ที่    26  มกราคม 2561

สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอน
ด้านหลังใบสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ต

วันจันทร์ที่  15  มกราคม 2561 ถึง

วันศุกร์ที่    26  มกราคม 2561

ดูรายละเอียดได้ที่ >> CLICK

สมัครด้วยตนเอง

วันจันทร์ที่  15  มกราคม 2561 ถึง

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย
และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ
วันพุธที่  31  มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันพุธที่ 7  กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลการคัดเลือก
วันพฤหัสบดีที่ 29  มีนาคม 2561 – วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา