แจ้งประชาสัมพันธ์ รหัสผ่านสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ รหัสผ่านสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2560 ที่ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php โดยใช้รหัสผ่านเป็นวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร ยกตัวอย่างเช่น ผู้สมัครเกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 รหัสผ่านคือ 010143 สามารถศึกษาคู่มือการยืนยันสิทธิ์ได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/src/doc-clearing.pdf

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ portfolio ครั้งที่ 1 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดิจิตอลอาร์ต มหาวิทยาลัยฯ ให้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561 โดยให้ผู้สมัครจะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์(Clearing House) ในวันที่ 19 – 22 มี.ค. 2561 เท่านั้น

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell