ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมและแจ้งนักศึกษาในหมู่เรียนทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมและแจ้งนักศึกษาในหมู่เรียนทุกคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา

ด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไล
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญท่านซึ่งทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและขอให้แจ้งนักศึกษาในหมู่เรียนทุกคนให้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

แผนผังที่นั่ง >> CLICK

เวลา 09.00 – 12.00 น.

เวลา 13.00 – 16.00 น.

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell