ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียน
ที่ 2/2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศการกำหนดปฏิทินการศึกษา ของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตามประกาศที่แนบนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell