รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 – 23 มกราคม 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 – 24 กุมภาพันธ์ 2560