ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2560 – 6 พฤศจิกายน 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดขอนแก่น   บัดนี้  ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสมและแบบรายงานสรุปข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  24 พฤศจิกายน 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell