ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์   ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พ.) ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK