แจ้งเรื่องระบบบริการการศึกษา สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซอฟต์แวร์ของฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบบริการการศึกษา เพื่อทำการตรวจสอบแก้ไขโดยเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ของวันดังกล่าว ตอนนี้ระบบสามารถทำงานได้ตามปกติแล้ว