ภาพงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย