ประกาศ การปิดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดเลือกเสรีที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในภาคเรียนที่ 1/2560

ตามที่มหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และให้นักศึกษาได้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของตนเอง  ซึ่งบัดนี้ได้สิ้นสุดการลงทะเบียนแล้ว  แต่มีบางรายวิชา  บางกลุ่มเรียนมีจำนวนผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

ดังนั้น  จึงได้ประกาศปิดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  และให้นักศึกษาที่เลือกเรียนรายวิชาดังกล่าวไปเลือกวิชาใหม่ในระหว่างวันที่  23 – 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ถ้าหากพ้นกำหนดนี้แล้ว  จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเลือกวิชาเรียนในภาคเรียนนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

พิมพ์ประกาศ >> CLICK