ประกาศ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ไปแล้วนั้น  แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการในบางกิจกรรม  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคเรียนที่  1/2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   จึงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการตามกิจกรรมเดิม  ในลำดับที่  1-17 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนกิจกรรมในลำดับที่ 18-25 มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายละเอียดในประกาศที่แนบนี้

รายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK