ประกาศ การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรองของสาขาวิชาต่าง ๆ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560  และได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรองของสาขาวิชาต่าง ๆ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  รอรับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยเพื่อนัดหมายให้ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแทนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงแต่สละสิทธิ์หรือมีการลาออกของผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ  แล้ว

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงแต่สละสิทธิ์หรือผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแต่ลาออกแล้ว จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวสำรองไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาตามจำนวนของแต่ละสาขาวิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

ตรวจสอบรายชื่อ >> CLICK