ภาพงานโครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับคำร้องนักศึกษาและกระบวนการสอบ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย