ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามบัญชีท้ายประกาศนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร >> CLICK