ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการตามรายละเอียดประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

รายชื่อผู้สมัคร >> CLICK