ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พ.) ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษาตามที่แนบนี้

ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประจำภาคเรียนที่  1/2560 >> CLICK