แจ้งย้ายห้องสอบ จากห้อง 19210 ไปห้อง 19314

แจ้งย้ายห้องสอบ จากห้อง 19210 อาคาร 19 ไปที่ห้อง 19314 อาคาร 19

ตารางการใช้ห้องสอบกลางภาค ห้อง 19314 >> CLICK

ตารางการใช้ห้องสอบสอบปลายภาค ห้อง 19314 >> CLICK