ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง ดังรายละเอียดตามแนบ

** ต้องกำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย และเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป**

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระตามหลักสูตรและสาขาวิชาในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา  2560 >> CLICK

ใบสมัคร >> CLICK

วิธีสมัครทางไปรษณีย์ >> CLICK

สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต >> CLICK

ไฟล์ excel สำหรับสมัครผ่านทางโรงเรียน >> CLICK