ประชาสัมพันธ์ ภาพยนตร์ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง “เส้นทางรัก ภาค 2″(# LOVE EN ROUTE 2)

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำภาพยนตร์ส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย เรื่อง “เส้นทางรัก ภาค 2″ (# LOVE EN ROUTE 2) เพื่อนำภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายและคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายำด้ และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

เส้นทางรัก ภาค 2 (# LOVE EN ROUTE 2)