รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(กศ.พ.) ปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศูนย์เลย

กศ.ร.5901 : รัฐประศาสนศาสตร์

กศ.น.5901 : นิติศาสตร์

 

ศูนย์ขอนแก่น

กศ.น.5902ข : นิติศาสตร์

กศ.ร.5902ข : รัฐประศาสนศาสตร์

 

คณะวิทยาการจัดการ

ศูนย์เลย

กศ.บ.5903 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กศ.บ.5902 : การจัดการ

กศ.บ.5901 : การบัญชี

 

ศูนย์ขอนแก่น

กศ.บ.5904ข : การบัญชี

กศ.บ.5905ข : การบัญชี

กศ.บ.5906ข : การจัดการ

กศ.บ.5907ข : การจัดการ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ขอนแก่น

กศ.ว.5901ข : วิทยาการคอมพิวเตอร์