ข่าวกิจกรรม

ภาพการต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ภาพงานโครงการการจัดการความรู้เกี่ยวกับคำร้องนักศึกษาและกระบวนการสอบ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Read more

ภาพประชุมรายงานสถานภาพการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Read more

ภาพงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพงาน” วันที่ 23-24 พ.ค. 2560 ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองคาน จ.เลย

Read more
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell