ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell