adminweb

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา 

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell