ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอน และการสอบ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้การดำเนินการ

Read more

ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ การกำหนดปฏิทิ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา แทนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวจริงที่สละสิทธิ์ไม่มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัย ได

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการเปิดโอกา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more