ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ในสาขาวิชาที่เปิดได้ตามรายชื่อดังนี้

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1. นางสาวธวัลรัตน์ หาญเชิงชัย

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม
1. นายจตุรัส สังฆะวงศ์
2. นางสาวศุภปาจรีย์ สร้อยสุวรรณ
3. นายชาญณรงค์ วงศ์ลา

หมายเหตุ โดยมีกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกดังเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พิมพ์ประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564