ประกาศ ผลการคัดเลือกในหลักสูตร สาขาวิชาที่กำหนดให้มีการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครหลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และรายชื่อผู้สมัครในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือกนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัครในหลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่มีการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
บัญชี 1 ตัวจริง คณะครุศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่
บัญชี 1 ตัวจริง สาขาวิชาอื่นๆ
บัญชี 2 สำรอง
แบบฟอร์มรายงานตัว
ค่ารายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการรายงานตัวทางออนไลน์

รายงานตัวทางออนไลน์